Zápis

ZÁPIS 

 

4.5.-15.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vzniklé situaci v celé České republice jsou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Je tedy dobré, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou  a nebo do sběrného boxu v určený den v mateřské škole od 4.5.-15.5.202 v obálce nadepsané ZÁPIS. 

  • DATOVÁ SCHRÁNKA: kyy7qx9
  • E-MAILEM: reditelka@msovcihajek.cz, do předmětu: ZÁPIS 2020/2021
  • POŠTOU NA ADRESU: Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, Ovčí hájek 2177/8, 158 00 Praha 5. Na obálku napsat: ZÁPIS 2020/2021

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete formuláře doručit elektronickou cestou a nemáte možnost tisku, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

TERMÍNY MOŽNOSTI DORUČENÍ DO SBĚRNÉHO BOXU V OBÁLCE OZNAČENÉ ZÁPIS. UMÍSTĚNÍ BOXU V DRÁTĚNÉM VCHODĚ DO MŠ ULICE OVČÍ HÁJEK 2177:

4.5. 9-12:00
5.5. 7-10:00
6.5. 15-17:30
7.5. 9-12:00
11.5. 9-12:00
12.5. 9:12:00
13.5. 9-12:00
14.5. 9-12:00
15.5. 7-17:30

CO RODIČ DORUČÍ DO MŠ:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
  • KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE
  • (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. )
  • KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU

Registrační čísla, podle kterých budete evidováni v zápisu zák. zástupcům budou sděleny telefonicky a nebo emailem. Pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021.

Nepřijaté děti obdrží Rozhodnutí o nepřijetí poštou a nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o přijetí bude předáno osobně na první schůzce přijatých dětí. Zároveň přijaté dítě obdrží Evidenční list, který do 14ti dní po dohodě s ředitelkou vyplněný a potvrzený odevzdá ve své mateřské třídě.

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí do MŠ nové

Čestné_prohlášení_očkování

Detsky_ockovaci_kalendar

KONTATKY:

V případě dotazů k zápisu a nebo chodu mateřské školy mne neváhejte kdykoliv kontaktovat:

tel: 603163083, e-mail: reditelka@msovcihajek.cz

TERMÍNY:

NEJPOZDĚJI DO 29.5. 2020 DLE SITUACE -termín vyvěšení výsledku zápisu. Na webu školy a na veřejné nástěnce budou zveřejněny registrační čísla.

15 DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ-sejmutí zveřejněného výsledku, zák. zástupcům nepřijatých dětí bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí

17. 6. 2019 (UPŘESNÍME)– schůzka pro rodiče pro nově přijaté děti od 16:30 hod.

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

umět si říci co chce – potřebuje, spolupracovat při oblékání a svlékání, nenosit plínky, obouvat a vyzouvat obuv, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu, pít z hrnečku, vzít do ruky pečivo kousat z něj, používat toaletu, umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít, ujít kratší vzdálenost.


Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a webových stránkách MŠ.

Zákonní zástupci přijatých dětí již neobdrží rozhodnutí o přijetí písemně, pokud o to nepožádají. Zákonní zástupci nepřijatých dětí oznámení o nepřijetí písemně obdrží.

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2018         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů

Správní řízení bude zahájeno odevzdáním všech náležitostí k řízení