Zápis

ZÁPIS 

 

4.5.2021

Milí rodiče,

dítě do mateřské školy se přijímá na základě žádosti rodičů. Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list si můžete stáhnout na našich stránkách a nebo na stránkách MČP13.  Rodiče se dostaví do MŠ a předloží při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení.

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

Evidencni_list 2021edit

Přijímání dětí do MŠ v MČ Praha 13 2021

Žádost_o_přijetí_do_MŠ_2021_edit

Evidenční list musí být vytištěn oboustranně a podepsán!

TERMÍNY-BUDOU TAKÉ UPRAVENY V LEDNU 2021

4.5.2021– přijímání vyplněných, podepsaných a potvrzených tiskopisů od lékaře odevzdá zák.zástupce, 13 -17 hod.

7.5. 2021– nahlédnutí do spisu od 8.00-10.00 hod. (zák.zástupce má možnost nahlédnout do tiskopisů, které byly odevzdány)

21.5.2021 od 12:00 hod. -termín vyvěšení výsledku zápisu. Na webu školy a na veřejné nástěnce budou zveřejněny registrační čísla.

5.6.2021-sejmutí výsledku zápisu

15 DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ-sejmutí zveřejněného výsledku, zák. zástupcům nepřijatých dětí bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí

? 2021– schůzka pro rodiče pro nově přijaté děti od 16:30 hod. Tato schůzka bude upřesněna vzhledem k situaci, která momentálně v ČR je. Pokud neproběhne schůzka, pak veškeré informace budou dány na internet a budu Vám k dispozici na mém mobilním tel. v daný den a čas.

Budete potřebovat: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce s bydlištěm na Praze 13, nebo potvrzení evidence obyvatel, cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

umět si říci co chce – potřebuje, spolupracovat při oblékání a svlékání, nenosit plínky, obouvat a vyzouvat obuv, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu, pít z hrnečku, vzít do ruky pečivo kousat z něj, používat toaletu, umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít, ujít kratší vzdálenost.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) Detsky_ockovaci_kalendar

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

V den zápisu bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a webových stránkách MŠ.

Zákonní zástupci nepřijatých děti obdrží Rozhodnutí o nepřijetí poštou a nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o přijetí bude předáno osobně na první schůzce přijatých dětí.

KONTATKY:

V případě dotazů k zápisu a nebo chodu mateřské školy mne neváhejte kdykoliv kontaktovat:

tel: 603163083, e-mail: reditelka@msovcihajek.cz

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2018         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů

Správní řízení bude zahájeno odevzdáním všech náležitostí k řízení