Zápis

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Ovčí Hájek 2177

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

2. 5. 2019 – vydávání tiskopisů k přijetí (žádost o přijetí, evidenční list), 13 -17 hod.

16. 5. 2019 – přijímání vyplněných, podepsaných a potvrzených tiskopisů od lékaře odevzdá zák.zástupce, 13 -17 hod.


Budete potřebovat: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list si rodiče vyzvednou v mateřské škole 2. května 2018 .  Rodiče se dostaví do MŠ a předloží při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení.

V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a webových stránkách MŠ.

Zákonní zástupci přijatých dětí již neobdrží rozhodnutí o přijetí písemně, pokud o to nepožádají. Zákonní zástupci nepřijatých dětí oznámení o nepřijetí písemně obdrží.

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2018         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů

Správní řízení bude zahájeno odevzdáním všech náležitostí k řízení (přihláška, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a řádném očkování).


Přijaté děti pro školní rok 2018/2019

Přijati 2018