Zápis

Digiškolka

VÝSLEDKY ZÁPISU -ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výsledky zápisu s razítkem 23

Registrační číslo Výsledek zápisu
DGPZS Zapsán
307FU Zapsán
KVO91 Zapsán
XYR8E Zapsán
EG7I4 Zapsán
JO3T7 Zapsán
VFK0Z Zapsán
C2JG2 Zapsán
B00Q2 Zapsán
N2VEW Zapsán
16TR0 Zapsán
4JTOO Zapsán
65DWD Zapsán
2Z2N7 Zapsán
LPSHI Zapsán
MHNDS Zapsán
CRNK3 Zapsán
8PXJK Zapsán
V5B6E Zapsán
UH3D7 Zapsán
529D4 Zapsán
28XBH Zapsán
483CY Zapsán
846SQ Zapsán
T89ZX Zapsán
G9RVL Zapsán

DOKUMENTY PRO PŘIJETÍ DO MŠ:

Žádost o přijetí do MŠ 2023 

Evidencni_list

 

ZÁPIS V DATECH

17.4.- 30.4.2023 ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS
3.5.2023 ZÁPIS V MŠ OD 12.00-17.00 HOD.
5.5.2023 MOŽNOST NÁHLÉDNUTÍ DO SPISU, DOPLNĚNÍ SPISU OD 10.00-12.00 H.
19.5.2023 ZVĚŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISŮ VE 12.00 HOD.
3.6.2023 SEJMUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024 DNE 3.5.2022 V MŠ, PRAHA 13, OVČÍ HÁJEK 2177

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno pro děti od 3 do 6 let
  • Povinné předškolní vzdělávání probíhá ve školním roce, který následuje pro dni, kdy dítě dosáhne 5 let
  • Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto MČ
  • Zák. zástupce má právo podat žádost do více MŠ
  • Zápis probíhá dle stanovených kritérií
  • Podmínkou pro přijetí je očkování dle očkovacího kalendáře (nevztahuje se na děti v posledním roce předškolního vzdělávání)

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě, v případě shodného data narození dochází k losování.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. 

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2021         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je: 24 (bude upraveno dle odkladů školní docházky po zápisu do ZŠ)


cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ / Реєстраційний лист на дитину

Evidenční list – přeložený

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-2023


Informace o výsledcích zápisu / Інформація про результати зарахування

 Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 19.6. 2023 na budově FZŠ Trávníčkova  

Результати реєстрації будуть оприлюднені 19.06. 2023 на будівлі FZŠ Trávníčkova

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.

Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2023.

Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2023 року.