Zápis

3.5.2022 od 13:00-17:00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ- ZÁPIS

Vážení rodiče,

v současné situaci bude zápis dětí do mateřské školy organizován klasicky za přítomnosti zák. zástupce. Situace se mění během okamžiku, budeme Vás informovat. Aktuální informace budou také na portálu www.skolyprahy13.cz

TISKOPISY K ZÁPISU:

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno pro děti od 3 do 6 let
  • Povinné předškolní vzdělávání probíhá ve školním roce, který následuje pro dni, kdy dítě dosáhne 5 let
  • Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto MČ
  • Zák. zástupce má právo podat žádost do více MŠ
  • Zápis probíhá dle stanovených kritérií
  • Podmínkou pro přijetí je očkování dle očkovacího kalendáře (nevztahuje se na děti v posledním roce předškolního vzdělávání)

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2021         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů