Zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 3.5.-9.5.2021 ZÁPIS

Vážení rodiče,

V současné situaci bude zápis dětí do mateřské školy organizován stejně jako v minulém roce tak, aby byla dodržena hygienická opatření a pokyny MŠMT tedy bez přítomnosti dětí a zák. zástupců ve škole.

 1. Zákonný zástupce dítěte si z webu školy a nebo portálu www.skolyprahy13.cz stáhne „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list“ Pokud nemáte možnost tisku, pak kontaktujte ředitelku MŠ a materiály Vám předá.
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, evidenční list potvrzený od lékaře odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3.5.2021 do 9.5.2021 vhozením do sběrného boxu-kovové schránky ,která je umístěna z ulice Ovčí hájek 2177  a je popsána ZÁPIS. Tato schránka bude denně několikrát kontrolována a dokumenty uloženy v boxu. Další možností je doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.
  • Do obálky označené ZÁPIS vložíte
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Evidenční list-potvrzený lékařem
  • Děti cizinci mimo EU doloží kopii dokladu o povolení (k trvalému nebo přechodnému pobytu) dítěte
  • V případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit zprávu lékaře
  • Doklad o trvalém pobytu bude mít mateřská škola k dispozici z registru obyvatel MČ Praha 13, pouze u dětí, které nebudou v době  vydání v evidenci, bude zákonný zástupce vyzván k doložení dokladu.
 3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 4. Zákonní zástupci dítěte obdrží: přidělené registrační číslo sms a nebo emailem. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu  registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a webových stránkách MŠ.TISKOPISY KE STAŽENÍ:Žádost o přijetí do MŠ 2021Evidencni_listDATOVÁ SCHRÁNKA: kyy7qx9

E-MAIL: reditelka@msovcihajek.cz, do předmětu: ZÁPIS 2020/2021

POŠTOVNÍ ADRESA: Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, Ovčí hájek 2177/8, 158 00 Praha 13. Na obálku napsat: ZÁPIS 2020/2021

 

TERMÍNY

10.5. 2021– nahlédnutí do spisu od 10.00-12.00 hod. (zák.zástupce má možnost nahlédnout do tiskopisů, které byly odevzdány)

21.5.2021 -termín vyvěšení výsledku zápisu. Na webu školy a na veřejné nástěnce budou zveřejněny registrační čísla.

5.6.2021-sejmutí výsledku zápisu

15 DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ-sejmutí zveřejněného výsledku, zák. zástupcům nepřijatých dětí bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno pro děti od 3 do 6 let
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá ve školním roce, který následuje pro dni, kdy dítě dosáhne 5 let
 • Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto MČ
 • Zák. zástupce má právo podat žádost do více MŠ
 • Zápis probíhá dle stanovených kritérií
 • Podmínkou pro přijetí je očkování dle očkovacího kalendáře (nevztahuje se na děti v posledním roce předškolního vzdělávání)
 • Pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 je stanoven celkový počet volných míst:10

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2021         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů