Zápis

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE PROBÍHAT V KANCELÁŘI ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY                    v úterý 3. května od  13:00 – 17:00.

DOKUMENTY PRO PŘIJETÍ DO MŠ:

Evidencni_list-2021edit

Žádost o přijetí do MŠ 2021-1 Žádost o přijetí do MŠ 2021-1

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024 DNE 3.5.2022 V MŠ, PRAHA 13, OVČÍ HÁJEK 2177

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno pro děti od 3 do 6 let
  • Povinné předškolní vzdělávání probíhá ve školním roce, který následuje pro dni, kdy dítě dosáhne 5 let
  • Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto MČ
  • Zák. zástupce má právo podat žádost do více MŠ
  • Zápis probíhá dle stanovených kritérií
  • Podmínkou pro přijetí je očkování dle očkovacího kalendáře (nevztahuje se na děti v posledním roce předškolního vzdělávání)

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let děti-6 let děti

20 bodů

4 roky, děti

10 bodů

3 roky, děti

5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2021         1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)         1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů

Počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je: