Projekty

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Oznámení-účast na výběrovém řízení

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

– učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

– rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

– stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

– fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail ms.ohajek@seznam.cz. V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

Projekt 1:

Od 14.12. 2016 do 13.12.2018 je v naší škole realizován projekt “ Šablony pro MŠ Ovčí Hájek“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738“, který je spolufinancován Evropskou unii.

Celková výše po podpory činí 436. 300,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Projekt je zaměřen :

  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
  • Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
  • Individualizaci ve vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v Mš

Projekt 2:

Ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou pod záštitou MŠMT a Svazem obcí a měst ČR zahajujeme projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zaměřený na celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti.

19.6. ZAKONČENÍ PROJEKTU SOKOLA

Děti dostaly drobnosti jako odměnu za úspěšné cvičení se Sokolem. I příští rok se mohou těšit na pokračování sokolského cvičení v naší MŠ.

Diplom pro naší MŠ

NOC S ANDERSENEM

Naše mateřská škola se nově zapojila do projektu NOC S ANDERSENEM. Vzhledem k tomu, že tento celodenní projekt byl úspěšný a děti byly nadšené z nocování, příští rok bude akce probíhat znovu. Více info o projektu: WWW.NOCSANDERSENEM.CZ