Projekty

Projekt č. 1- Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 -s reg. číslem: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000469

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Oznámení-účast na výběrovém řízení

Naše škola vypsala zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

– učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

– rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

– stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

– fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail ms.ohajek@seznam.cz. V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

Projekt č. 2: Šablony pro Mš, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 s reg.číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738

Od 14.12. 2016 do 13.12.2018 je v naší škole realizován projekt “ Šablony pro MŠ Ovčí Hájek“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738“, který je spolufinancován Evropskou unii.

Celková výše po podpory činí 436. 300,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Projekt je zaměřen :

  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
  • Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
  • Individualizaci ve vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v Mš

Projekt č.3:

Ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou pod záštitou MŠMT a Svazem obcí a měst ČR zahajujeme 8.10.2018 opět projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zaměřený na celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti.

Diplom pro naší MŠ

OSTATNÍ PLÁNOVANÉ PROJEKTY NAŠÍ MŠ

  • NOC S ANDERSENEM

Naše mateřská škola se nově zapojila do projektu NOC S ANDERSENEM. Vzhledem k tomu, že tento celodenní projekt byl úspěšný a děti byly nadšené z nocování, příští rok bude akce probíhat znovu. Více info o projektu: WWW.NOCSANDERSENEM.CZ

  • Projekt sázení stromů-12.11.2018 v 9:30 hod.byl zasazen s  DĚTMI NOVÝ STROM -DUB,který jsme získali v rámci tohoto projektu
  • Projekt Boj proti rakovině-kytičky
  • Projekt recyklohraní
  • Projekt -Pomoc seniorskému domu v Ořechu