Projekty

Projekt č. 1- Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 -s reg. číslem: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000469

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Oznámení-účast na výběrovém řízení

Naše škola vypsala zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

– učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

– rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

– stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

– fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka byla zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří měli  zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohli o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail ms.ohajek@seznam.cz (v současné době již ms.ohajek@msovcihajek.cz) V žádosti zájemci uvedli o jaký druh zakázky měli zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

Projekt č. 2: Šablony pro Mš, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 s reg.číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738-TENTO PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Od 14.12. 2016 do 13.12.2018 byl v naší škole realizován projekt “ Šablony pro MŠ Ovčí Hájek“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738“, který je spolufinancován Evropskou unii.

Celková výše po podpory činí 436. 300,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Projekt je zaměřen :

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
 • Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
 • Individualizaci ve vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v Mš

Projekt č. 3: Šablony II.pro MŠ Ovčí Hájek, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012246-projekt byl úspěšně ukončen

Projekt je zaměřen:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v ITT oblasti
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v polytechnice
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v logopedii-logopedický asistent
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v anglickém jazyce
 • Odborně zaměřená tematická setkání rodičů
 • Komunitní setkání
 • Rozšíření IT technologií  pro vzdělávání dětí

Projekt č. 4: Šablony III. pro Mš, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 s reg.číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_081/0019650

 • Projekt je zaměřen  na projektové dny ve výuce.
 • Plakát 3

Projekt č.5:

letak_integrace_2023

Další aktivity a projekty:

Ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou pod záštitou MŠMT a Svazem obcí a měst ČR zahajujeme 8.10.2018 opět projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zaměřený na celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti.

 Naše MŠ začala používat interaktivní program

Jsme součástí projektu Recyklohraní

Logo ČSOP a Ukliďme svět Každým rokem uklízíme okolí naší MŠ

 

Naše Mateřská škola se stala podporovatel tradičního Ježíška-Našeho Ježíška.

OSTATNÍ PROJEKTY NAŠÍ MŠ

 • MAP III ve spolupráci s MČP13
 • Vzdělávání cizinců -český jazyk, „Společná adresa“
 • Měsíc školních zahrad
 • NOC S ANDERSENEM-www.nocsandresenem.cz
 • Projekt Boj proti rakovině-kytičky
 • Projekt podpory dětí s omj Spolek Zaedno
 • Projekt -Pomoc seniorskému domu v Ořechu