Projekty

Projekt č. 1- Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 -s reg. číslem: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000469

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Oznámení-účast na výběrovém řízení

Naše škola vypsala zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

– učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

– rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

– stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

– fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail ms.ohajek@seznam.cz. V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

Projekt č. 2: Šablony pro Mš, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 s reg.číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738-TENTO PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Od 14.12. 2016 do 13.12.2018 byl v naší škole realizován projekt “ Šablony pro MŠ Ovčí Hájek“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738“, který je spolufinancován Evropskou unii.

Celková výše po podpory činí 436. 300,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Projekt je zaměřen :

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
 • Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
 • Individualizaci ve vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v Mš

Projekt č. 3: Šablony II.pro MŠ Ovčí Hájek, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012246

Projekt je zaměřen:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v ITT oblasti
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v polytechnice
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v logopedii-logopedický asistent
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v anglickém jazyce
 • Odborně zaměřená tématická setkání rodičů
 • Komunitní setkání
 • Rozšíření IT technologií  pro vzdělávání dětí

Projekt č.4:

Ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou pod záštitou MŠMT a Svazem obcí a měst ČR zahajujeme 8.10.2018 opět projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zaměřený na celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti.

OSTATNÍ PROJEKTY NAŠÍ MŠ

 • MAP II ve spolupráci s MČP13
 • Vzdělávání cizinců -český jazyk, „Společná adresa“
 • Měsíc školních zahrad
 • NOC S ANDERSENEM-www.nocsandresenem.cz
 • Projekt Boj proti rakovině-kytičky
 • Projekt recyklohraní
 • Projekt -Pomoc seniorskému domu v Ořechu