O naší MŠ

PŘIROZENOST A NORMÁLNOST, SEBEÚCTA, TOLERANCE, VZDĚLÁNÍ, ZVÍDAVOST, KOMUNIKATIVNOST, UPŘÍMNOST, HRAVOST………….ZÁVABA, POHODA

O co nám v naší mateřské škole jde především?

●  O hezké vztahy mezi dětmi, dospělými a naší školou

●  Dobré klima školy – důvěra, partnerství, bezpečné  a domácí prostředí pro děti

● O spolupráci mezi dětmi, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě. Spojení tříd vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny (starší pomáhají mladším apod.)

●  Uplatňování principů týmové spolupráce

●  Rozvoj dětí v rámci ŠVP-přirozenou cestou děti vzděláváme, inspirujeme

●  O otevřenou komunikaci, vzájemnou toleranci, účinné řešení problémů, partnerské vztahy

● O individuální přístup k dítěti. Podpora rodičům a jejich dětem

●  O ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí).

● Implementujeme i projekty a vzájemnou spolupráci

●  Motivujeme děti ke sportu a zdravému životnímu stylu

● Realizujeme mnoho kulturních akcí, výletů, exkurzí do přírody a jiných aktivit

● Od první třídy mají děti svá portfolia, které jim zůstanou jako vzpomínka

● Testujeme děti pomocí diagnostiky ISophi, což nám napomáhá zjišťovat detailně úroveň znalostí.

 • A HLAVNĚ CHCEME, ABYCHOM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTILI DOBŘE A VZÁJEMNĚ SI POMÁHALI


Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí Prahy 13, obklopena zelení. Sousedí s Prokopským údolím a Centrálním parkem. Výhodou je blízkost metra Nové Butovice a autobusové zastávky MHD. K  naší MŠ patří prostorná přírodní zelení osázená zahrada, která svým terénem odpovídá zdravému tělesnému rozvoji dětí. Je vybavena kvalitními, dřevěnými hracími prvky. Interiér školy je moderně, nově zařízen a přizpůsoben věku dětí.

Dětem nabízíme domácí kuchyni a pravidelný pitný režim. Součástí denního jídelníčku je veliké množství ovoce a zeleniny. Pitný režim dodržujeme celý den a v letních měsících dětem nabízíme vodu s bylinkami (máta) z naší zahrady.

V průběhu roku jsou organizovány kulturní programy tématicky zaměřené. Navštěvujeme památky, divadla, muzea a jiná místa, která jsou inspirativní pro děti.

Nedílnou součástí naší MŠ je široká nabídka mimoškolních aktivit jako např. Inline kurz bruslení, angličtina, grafomotorika, kroužek nápravy řeči, sbor, sportovní kroužek, fotbal atd.. Za podpory MČP13 se mohou děti pravidelně účastnit plaveckého výcviku.

 

Od 1.1.1994 je škola samostatným právním subjektem.


Nalezený obrázek pro logo gdpr

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 ve spolupráci s obcí- MČP13 stanovila zásady zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci.

Směrnice GDPR

 1. OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Vedení evidence dětí („školní matrika“)
 • informace o dětech mimo školní matriku
 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte
 • Vedení pedagogické dokumentace – třídní kniha – třídní výkaz
 • Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
 • zdravotní způsobilost dětí
 • Školní stravování a závodní stravování
 • Školská rada
 • Správa IT systému školy
 • Doplňková činnost školy
 • Organizování školních akcí pro děti
 • Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :

datové schránky, ID DS ,

emailem na adrese ms.ohajek@seznam.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz

nebo poštou na adrese Ovčí hájek 2177, Praha 5, 158 00, adresa školy.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese:

Mgr. Tomáš Tesarčík
Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

2. INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V       AGENDÁCH ŠKOLY

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti  přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.


INFORMACE DLE ZÁKONA 106

Žádost -odpověd106 0415A13010verze na web

odpověď na žádost ze dne 15.4.2020 – web


STRUKTUROVANÉ INFORAMCE O MŠ, PRAHA 13, OVČÍ HÁJEK 2177

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena obcí MČ Praha 13 dne 1.1.1994, zřizovací listinou, jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace.

Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Mateřská škola

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení Provozní doba: 6:30-17:30 hod.

Kontaktní údaje:

Bc. Hana Baštová, ředitelka MŠ

Tel.: 235 512 859 linka 521, +420 603 163 083

e-mail: reditelka@msovcihajek.cz

Datová schránka: kyy7qx9

4.1 Kontaktní poštovní adresa Ovčí hájek 2177/8

Praha 5, Stodůlky

158 00, Pošta Praha 58, Sluneční náměstí  2567/8

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Je totožná s adresou organizace.
4.3 Úřední hodiny Pondělí-pátek  8:00 – 12:30 hod.
4.4 Telefonní čísla Mateřská škola 00420 603 163 083

Školní jídelna 00420 235 512 859

4.5 Adresa internetových stránek https://www.msovcihajek.cz/
4.6 Adresa podatelny Výše uvedená adresa slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa ms.ohajek@msovcihajek.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: kyy7qx9
5. Případné platby lze poukázat 3446729/5500 (Raiffeisenbank, a.s.)
6. IČO IČ 613 815 60
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Školní řád

Provozní řád

Organizační řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozpočet

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet Rozpočet v aktuálním roce, datum

Rozpočet v minulém roce, datum

Střednědobý výhled

9. Žádosti o informace Žádosti se podávají:

– osobně či písemně v kanceláři ředitelky školy

– poštou

– datovou schránkou

– elektronickým podáním na ms.ohajek@msovcihajek.cz

10. Příjem podání a podnětů Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

– osobně či písemně v organizaci

– poštou

– datovou schránkou

– elektronickým podáním na ms.ohajek@msovcihajek.cz

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy Organizační řád školy
Školní řád mateřské školySměrnice k poskytování informacíSpisový řádProvozní řád
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (na vyžádání v kanceláři ředitelky školy v úředních hodinách).

 

 

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy. Sekce „Vzdělávání, věda a výzkum“.

 

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Rozhodnutí ve správním řízení o právech a povinnostech dítěte, žáka, nebo studenta (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání
V jakém případě ve věci jednat Ředitel školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka
Charakteristika úkonu Účelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitele, kterým se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání. Toto rozhodnutí je ve věci:

a)     Rozhodnutí o přijetí dítěte

b)     Rozhodnutí o přijetí dítěte k individuální formě vzdělávání

c)     Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

d)     Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání

Výsledek úkonu Výsledkem je vydání rozhodnutí.
Kdy věc řešit V zákonné lhůtě po podání žádosti účastníka. Lhůty v jednotlivých věcech jsou uvedeny na webu školy.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Písemná žádost. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Apod.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Písemná žádost. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Apod.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Žádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:

– do datové schránky školky,

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).

V žádosti musí být uvedeno:

– jméno a příjmení žadatele,

– datum narození žadatele,

– jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,

– označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

– podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Žádost může být podána také:

– poštou,

– osobním podáním.

Náležitosti jsou stejné jako u elektronické iniciace.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.
Opravné prostředky Proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Případně v jiných lhůtách, pokud je stanoví právní předpis – odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Časté dotazy Nejsou známy.
Sankce Sankce při nedodržení předepsaných povinností nejsou stanoveny.
Působnost Ředitel školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.
Oblast Oblast poskytování vzdělávání.
Klíčová slova Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, individuální vzdělávání, ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu Není znám.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému