O naší MŠ

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí Prahy 13, obklopena zelení. Sousedí s Prokopským údolím a Centrálním parkem. Výhodou je blízkost metra Nové Butovice a autobusové zastávky MHD. K  naší MŠ patří prostorná přírodní zelení osázená zahrada, která svým terénem odpovídá zdravému tělesnému rozvoji dětí. Je vybavena kvalitními, dřevěnými hracími prvky. Interiér školy je moderně, nově zařízen a přizpůsoben věku dětí.

Dětem nabízíme domácí kuchyni a pravidelný pitný režim. Součástí denního jídelníčku je veliké množství ovoce a zeleniny. Pitný režim dodržujeme celý den a v letních měsících dětem nabízíme vodu s bylinkami (máta) z naší zahrady.

V průběhu roku jsou organizovány kulturní programy tématicky zaměřené. Navštěvujeme památky, divadla, muzea a jiná místa, která jsou inspirativní pro děti.

Nedílnou součástí naší MŠ je široká nabídka mimoškolních aktivit jako např. joga pro děti, zdravé pískání, Inline kurz bruslení, angličtina a jiné. Za podpory MČP13 se mohou děti pravidelně účastnit plaveckého výcviku.

O co nám v naší mateřské škole jde především?

●  O hezké vztahy mezi dětmi, dospělými a naší školou

●  Dobré klima školy – důvěra, partnerství, bezpečné  a domácí prostředí pro děti

● O spolupráci mezi dětmi, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě. Spojení tříd vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny (starší pomáhají mladším apod.)

●  Uplatňování principů týmové spolupráce

●  Rozvoj dětí v rámci ŠVP

●  O otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů

● O individuální přístup k dítěti. Podpora rodičům a jejich dětem

●  O ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí).

● Implementujeme i projekty a vzájemnou spolupráci

●  Motivujeme děti ke sportu a zdravému životnímu stylu

● Realizujeme mnoho kulturních akcí, výletů, exkurzí do přírody a jiných aktivit

 • A HLAVNĚ CHCEME, ABYCHOM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTILI DOBŘE A VZÁJEMNĚ SI POMÁHALI

Od 1.1.1994 je škola samostatným právním subjektem.


PSALI O NÁS-ČASOPIS STOP

Bude-li se o nás psát, zveřejníme odkaz:

http://stop.p13.cz/cs/brezen-2019/ceka-nas-bajecny-tyden/13911/


Jsme součástí projektu RECYKLOHRANÍ

V naší MŠ můžete do boxu vhodit použité tonery  a zároveň použité baterie.

Prozatím jsou sběrné boxy u vchodu do třetí a čtvrté třídy. Od září 2018 budou tyto boxy umístěny také u vchodu do první a druhé třídy.


Nalezený obrázek pro logo gdpr

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 ve spolupráci s obcí- MČP13 stanovila zásady zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci.

Směrnice GDPR

 1. OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Vedení evidence dětí („školní matrika“)
 • informace o dětech mimo školní matriku
 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte
 • Vedení pedagogické dokumentace – třídní kniha – třídní výkaz
 • Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
 • zdravotní způsobilost dětí
 • Školní stravování a závodní stravování
 • Školská rada
 • Správa IT systému školy
 • Doplňková činnost školy
 • Organizování školních akcí pro děti
 • Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :

datové schránky, ID DS ,

emailem na adrese ms.ohajek@seznam.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz

nebo poštou na adrese Ovčí hájek 2177, Praha 5, 158 00, adresa školy.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese:

Mgr. Tomáš Tesarčík
Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

2. INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V       AGENDÁCH ŠKOLY

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti  přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.