O naší MŠ

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí Prahy 13, obklopena zelení. Sousedí s Prokopským údolím a Centrálním parkem. Výhodou je blízkost metra Nové Butovice a autobusové zastávky MHD. K  naší MŠ patří prostorná přírodní zelení osázená zahrada, která svým terénem odpovídá zdravému tělesnému rozvoji dětí. Je vybavena kvalitními, dřevěnými hracími prvky. Interiér školy je moderně, nově zařízen a přizpůsoben věku dětí.

Dětem nabízíme domácí kuchyni a pravidelný pitný režim. Součástí denního jídelníčku je veliké množství ovoce a zeleniny. Pitný režim dodržujeme celý den a v letních měsících dětem nabízíme vodu s bylinkami (máta) z naší zahrady.

V průběhu roku jsou organizovány kulturní programy tématicky zaměřené. Navštěvujeme památky, divadla, muzea a jiná místa, která jsou inspirativní pro děti.

Nedílnou součástí naší MŠ je široká nabídka mimoškolních aktivit jako např. jóga pro děti, zdravé pískání, Inline kurz bruslení,  zimní bruslení, angličtina, grafomotorika, kroužek nápravy řeči, sbor. Za podpory MČP13 se mohou děti pravidelně účastnit plaveckého výcviku.

O co nám v naší mateřské škole jde především?

●  O hezké vztahy mezi dětmi, dospělými a naší školou

●  Dobré klima školy – důvěra, partnerství, bezpečné  a domácí prostředí pro děti

● O spolupráci mezi dětmi, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě. Spojení tříd vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny (starší pomáhají mladším apod.)

●  Uplatňování principů týmové spolupráce

●  Rozvoj dětí v rámci ŠVP

●  O otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů,komunikace přes emailem

● O individuální přístup k dítěti. Podpora rodičům a jejich dětem

●  O ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí).

● Implementujeme i projekty a vzájemnou spolupráci

●  Motivujeme děti ke sportu a zdravému životnímu stylu

● Realizujeme mnoho kulturních akcí, výletů, exkurzí do přírody a jiných aktivit

 • A HLAVNĚ CHCEME, ABYCHOM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTILI DOBŘE A VZÁJEMNĚ SI POMÁHALI

Od 1.1.1994 je škola samostatným právním subjektem.


 

Jsme součástí projektu RECYKLOHRANÍ

V naší MŠ můžete do boxu vhodit použité tonery  a zároveň použité baterie. Ve vstupní hale do první a třetí třídy jsou umístěné kontejnery na drobné elektrozařízení. Svoz je v rámci projektu zdarma.


Nalezený obrázek pro logo gdpr

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 ve spolupráci s obcí- MČP13 stanovila zásady zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci.

Směrnice GDPR

 1. OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Vedení evidence dětí („školní matrika“)
 • informace o dětech mimo školní matriku
 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte
 • Vedení pedagogické dokumentace – třídní kniha – třídní výkaz
 • Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
 • zdravotní způsobilost dětí
 • Školní stravování a závodní stravování
 • Školská rada
 • Správa IT systému školy
 • Doplňková činnost školy
 • Organizování školních akcí pro děti
 • Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :

datové schránky, ID DS ,

emailem na adrese ms.ohajek@seznam.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz

nebo poštou na adrese Ovčí hájek 2177, Praha 5, 158 00, adresa školy.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese:

Mgr. Tomáš Tesarčík
Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

2. INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V       AGENDÁCH ŠKOLY

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti  přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.


INFORMACE DLE ZÁKONA 106

Žádost -odpověd106 0415A13010verze na web

odpověď na žádost ze dne 15.4.2020 – web